Monday, 24 September 2018
Acasă > Administratie > Năvodari. Primăria organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant

Năvodari. Primăria organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant

Primăria oraşului Năvodari organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de Șef Serviciu – Serviciul Monitorizare proiecte – Registratură – Arhivă – Monitorizare locală – Organizare evenimente.

Concursul de promovare se va desfășura la sediul Primăriei Năvodari în data de 2 octombrie 2017, ora 10,00 – proba scrisă.

Interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Primăriei oraşului Năvodari.

Dosarele de concurs depuse de către candidaţii la concursul de promovare în funcţii publice de conducere trebuie să conţină în mod obligatoriu:

1.formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la nr.611/2008;

2.copia actului de identitate;

3.copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4.copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

5.copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.

6.cazierul administrativ.

Condiţii de participare la concursul de promovare din data de 2 octombrie 2017 (proba scrisă):

-studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor administrative, specializarea Administraţie Publică,

-studii de masterat sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

-sa fie numiţi într-o funcţie publica din clasa I,

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 8 ani,

-să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii,

-curs de formare profesională pe proiecte finanţate din fonduri europene si curs de formare profesională în domeniul comunicării si relaţiilor publice, dovedite cu diplomă sau atestat sau certificat.

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de promovare din data de 2 octombrie 2017 (proba scrisă):

  1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), actualizată;
  2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
  3. Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, actualizată;
  4. Legea nr.16/1996 privind Arhivelor Naţionale, republicată;
  5. Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.