Acasă > Administratie > Propuneri de modificare a legislației, pe ordinea de zi a Asociației Comunelor din România

Propuneri de modificare a legislației, pe ordinea de zi a Asociației Comunelor din România

În perioada 27 iulie – 3 august 2014, în Stațiunea Neptun, municipiul Mangalia, județul Constanța se desfășoară lucrările Adunarii generale a Asociaţiei Comunelor din România, în sesiune extraordinară, precum şi ae Consiliul director al Asociaţiei Comunelor din România în şedinţă ordinară pe semestrul II/2014.

Ordinea de zi a lucrărilor vizează cu precădere următoarele probleme:

a) dezbateri asupra Forumului cooperării descentralizate franco-române, având ca invitat pe Excelența Sa, Domnul François SAINT-PAUL, Ambasadorul Republicii Franceze la București;

b) analiza necesității de implicare a autorităților administrației publice locale în promovarea și susținerea implementării la nivelul comunelor a activităților privind medierea ca modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator;

c) discutarea principalelor priorități și direcții de dezvoltare ale Asociației Comunelor din România în perioada 2014-2016, ținând seama și de Acordul de parteneriat dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Asociația Comunelor din România nr. 73072/548/12 septembrie 2013, în scopul elaborării unui raport de progres care să fie prezentat conducerii Ministerului;

d) analiza problemelor cu care se confruntă comunele din România și, implicit, autoritățile administrației publice locale ale acestora, precumpănitoare fiind salarizarea total necorespunzătoare a secretarului comunei, a personalului din aparatul de specialitate al primarului, precum și al celui din celelalte servicii/instituții publice de interes local;

e) prezentarea proiectelor cu finanțare din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în care Asociația Comunelor din România este partener;

f) analiza activității de audit public intern desfășurată la nivelul filialelor județene ale Asociației Comunelor din România;

În cadrul adunării generale, Filiala Județeană Constanța a Asociației

Comunelor din România a supus aprobării documentele înaintate cu privire la clarificarea salarizării personalului din administrația publică locală, precum și demersul privind modificarea legislativă ce vizează starea de incompatibilitate a aleșilor locali, cu informarea instituțiilor administrației publice centrale.

Solicitarea privind salarizarea personalului încadrat în administrația publică locală a fost înaintată către: Asociația Comunelor din România, Guvernul României, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Finanțelor.

Totodată, a fost înaintată și solicitarea privind promovarea demersurilor de modificare legislativă ce vizează starea de incompatibilitate a aleșilor locali, către: Asociația Comunelor din România, Guvernul României, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Justiției, Camera Deputaților și Senatul României.

Redăm alăturat textul solicitărilor înaintate.

Nr.67/25.07.2014

Către,

ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA

În atenția domnului președinte Emil DRĂGHICI

Filiala Judeţeană Constanţa a Asociaţiei Comunelor din România, reprezentată legal prin președinte, ec. Mariana GÂJU, vă solicită sprijin în promovarea modificărilor legislative cu privire la salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală, trăgând public un semnal de alarmă asupra sistemului defectuos de salarizare din acest segment de activitate.

Legea cadru de salarizare a personalului plătit din fonduri publice ( legea 284 ) a intrat în vigoare în anul 2010. Prin acest act normativ raportul dintre salariul minim şi maxim din sistemul bugetar a fost stabilit la 1-15, iar sporurile, compensaţiile, primele şi indemnizaţiile au fost plafonate astfel încât salariul de bază să constituie partea majoritară a câştigului .

Din cauza constrângerilor financiare şi a neintrării în vigoare a grilelor de salarizare reglementate de Legea 284/2010, salariile personalului bugetar nu au putut fi stabilite prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare cu valoarea de referinţă, astfel încât s-au păstrat salariile avute anterior intrării în vigoare a legii cadru.

În acest context, urmare a creşterii salariului minim pe economie brut garantat în plata, începând cu data de 01.01.2014 la suma de 850 de lei, s-a creat o situaţie de inechitate între salariaţii din instituţiile publice (administraţia publică locală în special) şi salariaţii care beneficiază de salariu minim pe economie.

Astfel, funcţionarii publici şi personalul contractual cu studii medii cu o vechime în specialitatea studiilor şi o experienţă în profesie de minim 7 ani, sunt retribuiţi tot cu un salariu de 850 lei/lună.

Situaţia este identică şi pentru funcţionarii publici şi personalul contractual cu studii superioare care atât la angajare cât şi după o vechime de 6 ani (fără sporul de vechime) beneficiază tot de un salariu de bază de 850 lei.

Această stare de fapt se va menţine şi după 01.07.2014, când potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 871/2013, salariul minim brut pe ţară garantat în plată, va creşte la suma de 900 de lei. Ori, la acest moment peste 70% din lucrătorii din administraţia publică locală sunt retribuiţi cu salarii nete de până la 900 lei.

După ce au fost privaţi de foarte multe drepturi – al 13-lea salariu, prima de vacanţă, tichetele de masa, sporuri salariale, plata orelor suplimentare – funcţionarii publici şi personalul contractual din administraţia publică locală, beneficiază de salariul muncitorilor necalificaţi, neţinându-se seama de responsabilităţile funcţiei şi de pregătirea profesională continuă.

Implicit, salariile mici din administraţia publică locală vor genera pensii la valoarea pensiilor sociale, care nu vor asigura traiul zilnic unei categorii care şi aşa a fost defavorizată ani de zile.

În acest moment ordonatorii principali de credite nu au la îndemână nici o posibilitate legală de a stimula salariaţii cu perfomanţe excepţionale şi cu pregătire profesională adecvată funcţiei ocupate care participă la promovarea de proiecte în interesul comunităţii locale, în comisii de specialitate cu activităţi complexe sau alte activităţi dificile (nu mai există posibilitatea constituirii fondului de premiere în limita a 10% din fondul de salarii; nu se mai pot acorda premii anuale din economiile la fondul de salarii; nu mai este reglementată acordarea sporurilor de până la 15% pentru personalul care participă în comisiile de specialitate cum ar fi: comisia de disciplină, comisia paritară, comisia de concurs, comisia de soluţionare a contestaţiilor, deşi aceste aceste comisii funcţionează periodic şi sunt formate din 3-6 persoane).

În acest context, modificarea cadrului general al negocierilor prin intrarea în vigoare a Legii nr.62/2011 a dialogului social, a dus la imposibilitatea organizaţiilor sindicale de a negocia drepturi suplimentare prin încheierea contractelor/acordurilor colective de muncă (în funcţie de veniturile proprii ale autorităţilor publice locale), fapt ce a dus la diminuarea veniturilor salariale.

Mai mult decât atât, urmare a controalelor efectuate de Curtea de Conturi, o parte dintre lucrători sunt nevoiţi să restituie sumele încasate prin contractele/acordurile colective de muncă, fapt ce accentuează sărăcirea acestei categorii.

Pentru problemele de mai sus, solicităm sprijinul dumneavoastra cu următoarele soluţii :

– aplicarea grilelor de salarizare reglementate de Legea 284/2010,

– reîntregirea veniturilor salariale avute înainte de diminuarea salariilor cu 25% prin acordarea primei de vacanţă tuturor salariaţilor din administraţia publică, prin acordarea celui de al 13-lea salariu, prin acordarea unor drepturi prin contractele/acordurile colective de muncă, în funcţie de posibilităţile financiare ale autorităţilor publice locale şi de veniturile proprii;

– acordarea de tichete de masă şi lucrătorilor din administraţia publică,

– plata orelor suplimentare,

– promovarea actului normativ de completare a Legii nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială a personalului plătit din fonduri publice (amnistiei fiscale) în forma promovată de iniţiatori,

– promovarea proiectului de act normativ pentru modificarea Legii nr. 62/2011, aşa cum a fost discutat şi negociat cu organizaţiile sindicale.

Menţinerea actualului nivel de salarizare, care nu stimulează lucrătorii, va crea premisele migrării forţei de muncă spre alte domenii mai bine plătite motiv pentru care solicităm public identificarea şi aplicarea unor măsuri care să determine creşterea veniturilor lucrătorilor din administraţia publică locală.

Prin acest demers, Filiala Județeană Constanța a Asociației Comunelor din România revine asupra sesizărilor făcute în luna martie 2014, când a solicitat aceleași modificări legislative următoarelor instituții: Guvernul României, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Atașăm prezentei solicitări răspunsurile primite de la instituțiile sesizate anterior.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat!

 

Nr.66/25.07.2014

Către

ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA

În atenția domnului președinte Emil DRĂGHICI

Filiala Județeană Constanța a Asociației Comunelor din România, reprezentată legal prin președinte, doamna Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna, vă face cunoscut următoarele:

In ultimii doi ani, comunele din România, respectiv autoritățile administrației publice locale, se confruntă cu greutăți tot mai neprevăzute, deși reprezentanții admnistrației publice centrale au promis soluții de îndreptare a unor prevederi legislative care pun în dificultate activitatea acestora..

Astfel, având în vedere gravitatea fenomenului de declarare a incompatibilității unui număr tot mai mare de aleși locali (primari, viceprimari, consilieri locali) potrivit prevederilor art. 87 alin.1 lit.”f” din Legea nr. 161/2003, precum și aflarea acestora în instanțele de judecată la termene foarte scurte, se impune concentrarea tuturor forțelor în rezolvarea acestei probleme vitale, în vederea evitării unui haos în administrația publică locală.

Recunoscută fiind calitatea Asociației Comunelor din România ca primă structură asociativă în cadrul Comitetului Regiunilor, Filiala Județeană Constanța a A.Co.R., vă solicită să promovați demersurile necesare la instituțiile europene, în recomandarea modificării legislative privind starea de incompatibilitate a aleșilor locali, prin armonizarea legislației românești cu legislația europeană, precum și clarificarea compatibilizării cu recentele evoluții din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Solicitarea are în vedere delimitarea clară a instituției juridice a operatorilor regionali de instituția juridică a societăților de interes local și județean:

– stabilirea condițiilor de exercitare de către primari și/sau președinți ai consiliilor

județene, a controlului în comun asupra operatorului regional, analog celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii,

– excluderea expresă din sfera incompatibilităților prevăzute pentru funcția

exercitată de primar a calității de reprezentant al unității administrativ-teritoriale în adunările generale ale acționarilor sau asociaților unui operator regional.

Scopul acestei acțiuni nu este acela de a aduce o atingere justiției române și nici instituțiilor statului, ce veghează la respectarea legilor, ci rezultă din necesitatea eliminării situației de necorelare legislativă între Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 republicată și Legea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006 republicată, pe de o parte și Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată și Legea nr.161/2003, pe de altă parte, precum și din cerințele clarificării, compatibilizării și armonizării acestora din urmă cu recentele evoluții din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene privind controlul operatorului regional.

Neluarea de urgență a măsurilor propuse are drept consecințe: perpetuarea unor evidente necorelări între cadrul legislativ intern și cel statuat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în jurisprudența sa privind controlul operatorului regional, atât din perspectivă națională, cât și comunitară, precum și un impact negativ, imediat și major asupra finanțării celor 43 proiecte aferente Axei prioritare 1 din cadrul POS Mediu.

În consecință, considerăm ca fiind utilă, oportună și justificată sesizarea instituțiilor europene privind clarificarea acestor necorelări legislative, care să elimine interpretările extensive și nejustificate a noțiunii de incompatibilitate.

În speranța că solicitarea noastră va avea un răspuns favorabil, vă mulțumim pentru permanenta colaborare și susținere!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *