Acasă > Comunicate > Schema de ajutor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici si mijlocii

Schema de ajutor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici si mijlocii

 

TITLUL FINANŢĂRII

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU INVESTIȚIILE REALIZATE DE ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII

FINANŢATOR

GUVERNUL ROMÂNIEI – Ministerul Finanțelor Publice prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

PERIOADA DEPUNERII PROIECTELOR

15 Ianuarie 2014 (10 zile)

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

În termen de maximum 4 luni de la data primirii Acordului pentru finanţare, întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis sunt obligate să demareze investiţia aprobată spre finanţare şi să transmită la registratura OTIMMC:

– a unei Informări privind demararea investiţiei, însoţite de documente justificative sau

– a Cererii de plată a ajutorului de minimis, însoţite de documente justificative, în cazul realizării parţiale sau totale a investiţiei.

În cazul în care Ministerul Finanţelor Publice constată că întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis nu transmit Informarea privind demararea investiţiei însoţită de dovada demarării investiţiei sau Cererea de plată a ajutorului de minimis în termenul prevăzut, Acordul pentru finanţare se revocă. În cazul în care întreprinderea demarează investiţia înainte de data emiterii Acordului pentru finanţare, Acordul pentru finanţare se revocă.

Termenul limită pentru depunerea cererii de plată a ajutorului de minimis şi a documentelor prevăzute este data de 1 noiembrie a fiecărui an.

OBIECTIVELE FINANŢĂRII

Stimularea realizării de investiţii de către întreprinderile mici şi mijlocii şi crearea de noi locuri de muncă

CUI SE ADRESEAZĂ –SOLICITANŢI ŞI PARTENERI ELIGIBILI

Beneficiarii ajutorului de minimis în temeiul prezentei hotărâri sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)                  sunt înregistrate ca societăţi comerciale sau societăţi cooperative, sunt incadrate in categoria IMM-urilor, au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;

b)                  au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data completării on-line a formularului de înscriere   şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat, în condiţiile legii, cu cel putin 3 luni înaintea datei completării on-line a formularului de înscriere;

c)                  nu au primit ajutoare de minimis pe o periada de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal in curs si 2 ani anteriori, sau, daca au primit ajutoare de minimis in aceasta perioada, acestea cumulate nu depasesc plafonul in lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finantare.

d)                 prezinta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor eligibile;

e)                  prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării Formularului de înscriere online, precum şi crearea până la finalizarea investiţtiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a locurilor de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni;

f)                   nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat şi ale bugetelor locale;

g)                  nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

h)                  nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate” potrivit prevederilor Cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;

i)                    nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de investiţiile în active corporale referitoare la:

 a)        realizarea de construcţii noi cu următoarele destinaţii:

– industrială,

– învăţământ,

– ştiinţă,

– cultură şi artă,

– ocrotirea sănătăţii,

– asistenţă socială,

– cultură fizică şi agrement,

– prestarea altor servicii,

în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

b)         achiziţia de construcţii cu următoarele destinaţii:

– industrială,

– învăţământ,

– ştiinţă,

– cultură şi artă,

– ocrotirea sănătăţii,

– asistenţă socială,

– cultură fizică şi agrement,

– prestarea altor servicii,

în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

c)         echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;

d)        aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;

e)         mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii (mijloace de transport care nu necesită înmatriculare, conform prevederilor legale în vigoare);

f)       echipamente IT.

Toate cheltuielile eligibile aferente investiţiei vor fi considerate fără TVA.

VALOAREA SPRIJINULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ACORDAT

Conform prevederilor art. 9 alin. (3) din H.G. nr. 274/2013 cu modificările şi completările ulterioare, bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, din care 250 milioane lei aferente anului fiscal 2014 si 250 milioane lei aferente anului fiscal 2015.

Conform prevederilor art. 2 din H.G. nr. 274/2013 cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor:

–           de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism (denumit in continuare Departament),

–           sub formă de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare,

–           în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 100.000 euro, la cursul oficial al BNR din data publicarii HG 848/2013 in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr 689/11.11.2013, pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi.

ACORDAREA ALOCAŢIEI FINANCIARE NERAMBURSABILE

În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, întreprinderea solicitantă:

          Înregistrează on-line cererea de acord pentru finanțare   

          depunerea sau transmiterea prin poştă sau alte servicii de curierat, la Oficiul Teritorial pentru IMM si Cooperatie din raza teritoriala a sediului social al intreprinderii, a Cererii de acord pentru finanţare însoţită de documentele justificative;

Documente solicitate:

a)      Cerere de acord pentru finanţare, conform Formularului nr. 1;

b)      opis cu documentele anexate Cererii de acord pentru finanţare;

c)      certificat constatator, în original

d)     declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform Formularului nr. 2 si 2A;

e)      certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată;

f)       certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, inclusiv pentru punctele de lucru;

g)      situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare, în copie certificata ;

h)      plan de investiţii;

i)        oferta de preţ pentru toate echipamentele din planul de investiţii, respectiv deviz general pe obiective şi devizul obiectului, în cazul realizării de construcţii, în copie;

j)        angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea de locuri de muncă până la finalizarea investiţiei şi menţinerea acestora, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, conform Formularului nr. 3;

În cazul realizării de construcţii, dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia sau alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, dovada faptului că terenul este liber de sarcini şi Certificatul de urbanism, în copie

În cazul achiziţionării activelor, cu excepţia construcţiilor, dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra clădirii în care urmează a se realiza investiţia sau alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea acesteia

k)      în cazul achiziţionării de construcţii, raport de evaluare întocmit de un expert evaluator autorizat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, în copie

l)        împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează Cererea de acord pentru finanţare şi documentaţia aferentă;

m)    actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie certificata.

 

Crearea de locuri de muncă reprezintă creşterea numărului de salariaţi angajaţi direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, în raport cu numărul de locuri de muncă existente la momentul înregistrării Formularului de înscriere online. Întreprinderea face dovada creşterii numărului de salariaţi angajaţi prin Registrul general de evidenţă a salariaţilor întocmit şi transmis la inspectoratul teritorial de muncă, conform Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare.

La elaborarea calendarului trebuie avut în vedere că noile locuri de muncă se creează până cel mai târziu la finalizarea investiţiei, respectiv până la momentul înregistrării de către întreprinderea beneficiară a ultimei Cereri de plată a ajutorului de minimis, în concordanţă cu graficul de implementare a planului de investiţii.

Locurile de muncă existente la data înregistrării Cererii de acord pentru finanţare sunt locurile de muncă ocupate de persoane angajate pe baza unor contracte de munca pe o perioadă nedeterminată cu normă întreagă.

La depunerea Cererii de plata se va face dovada numarului actual de salariati – prin extras REVISAL, precum si, dupa caz, a calitatii de absolvent universitar din promotia anului 2013.

Întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis are obligaţia realizării şi menţinerii numărului de noi locuri de muncă mentionate in Formularul de inscriere online.

Locurile de muncă existente la data depunerii la OTIMMC a Cererii de acord pentru finanţare, precum şi cele create în perioada implementării proiectului de investiţii trebuie menţinute cel puţin 3 ani de la finalizarea investiţiei.

 

La punctaje egale va prevala în ordinea:

1. domeniul de activitate din care face parte codul CAEN pe care se solicita finantarea

2. Numarul locurilor de munca nou create

3. Categoria IMM din care face parte

4. Locatia implementarii proiectului

5. Valoarea profitului obtinut din exploatare la 31.12.2012

6. Valoarea profitului net la 31.12.2012

 

 

 

Categorie IMM

15

Microîntreprindere

15

Întreprindere Mică

10

Întreprindere Mijlocie

5

Sectorul pe care accesează

35

Producție

35

Învățământ, știință, cercetare

30

Servicii, sănătate și asistență socială, culturală și artă

20

Rezultate așteptate după implementarea planului de investiții

OBSERVAȚIE: Se acordă suplimentar 5 puncte pentru un loc de muncă ocupat de absolvent universitar promoția 2013

35

locuri de muncă create = 5

30

locuri de muncă create = 4

25

locuri de muncă create = 3

20

locuri de muncă create = 2

15

locuri de muncă create = 1

10

Locația implementării proiectului

15

Implementarea proiectului în mediul rural

15

Implementarea proiectului în zonă defavorizată

10

Implementarea proiectului în mediu urban

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grila Punctaj

 

TITLUL FINANŢĂRII

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU INVESTIȚIILE REALIZATE DE ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII

FINANŢATOR

GUVERNUL ROMÂNIEI – Ministerul Finanțelor Publice prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

PERIOADA DEPUNERII PROIECTELOR

15 Ianuarie 2014 (10 zile)

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

În termen de maximum 4 luni de la data primirii Acordului pentru finanţare, întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis sunt obligate să demareze investiţia aprobată spre finanţare şi să transmită la registratura OTIMMC:

– a unei Informări privind demararea investiţiei, însoţite de documente justificative sau

– a Cererii de plată a ajutorului de minimis, însoţite de documente justificative, în cazul realizării parţiale sau totale a investiţiei.

În cazul în care Ministerul Finanţelor Publice constată că întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis nu transmit Informarea privind demararea investiţiei însoţită de dovada demarării investiţiei sau Cererea de plată a ajutorului de minimis în termenul prevăzut, Acordul pentru finanţare se revocă. În cazul în care întreprinderea demarează investiţia înainte de data emiterii Acordului pentru finanţare, Acordul pentru finanţare se revocă.

Termenul limită pentru depunerea cererii de plată a ajutorului de minimis şi a documentelor prevăzute este data de 1 noiembrie a fiecărui an.

OBIECTIVELE FINANŢĂRII

Stimularea realizării de investiţii de către întreprinderile mici şi mijlocii şi crearea de noi locuri de muncă

CUI SE ADRESEAZĂ –SOLICITANŢI ŞI PARTENERI ELIGIBILI

Beneficiarii ajutorului de minimis în temeiul prezentei hotărâri sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)                  sunt înregistrate ca societăţi comerciale sau societăţi cooperative, sunt incadrate in categoria IMM-urilor, au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;

b)                  au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data completării on-line a formularului de înscriere   şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat, în condiţiile legii, cu cel putin 3 luni înaintea datei completării on-line a formularului de înscriere;

c)                  nu au primit ajutoare de minimis pe o periada de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal in curs si 2 ani anteriori, sau, daca au primit ajutoare de minimis in aceasta perioada, acestea cumulate nu depasesc plafonul in lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finantare.

d)                 prezinta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor eligibile;

e)                  prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării Formularului de înscriere online, precum şi crearea până la finalizarea investiţtiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a locurilor de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni;

f)                   nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat şi ale bugetelor locale;

g)                  nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

h)                  nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate” potrivit prevederilor Cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;

i)                    nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de investiţiile în active corporale referitoare la:

 a)        realizarea de construcţii noi cu următoarele destinaţii:

– industrială,

– învăţământ,

– ştiinţă,

– cultură şi artă,

– ocrotirea sănătăţii,

– asistenţă socială,

– cultură fizică şi agrement,

– prestarea altor servicii,

în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

b)         achiziţia de construcţii cu următoarele destinaţii:

– industrială,

– învăţământ,

– ştiinţă,

– cultură şi artă,

– ocrotirea sănătăţii,

– asistenţă socială,

– cultură fizică şi agrement,

– prestarea altor servicii,

în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

c)         echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;

d)        aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;

e)         mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii (mijloace de transport care nu necesită înmatriculare, conform prevederilor legale în vigoare);

f)       echipamente IT.

Toate cheltuielile eligibile aferente investiţiei vor fi considerate fără TVA.

VALOAREA SPRIJINULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ACORDAT

Conform prevederilor art. 9 alin. (3) din H.G. nr. 274/2013 cu modificările şi completările ulterioare, bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, din care 250 milioane lei aferente anului fiscal 2014 si 250 milioane lei aferente anului fiscal 2015.

Conform prevederilor art. 2 din H.G. nr. 274/2013 cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor:

–           de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism (denumit in continuare Departament),

–           sub formă de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare,

–           în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 100.000 euro, la cursul oficial al BNR din data publicarii HG 848/2013 in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr 689/11.11.2013, pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi.

ACORDAREA ALOCAŢIEI FINANCIARE NERAMBURSABILE

În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, întreprinderea solicitantă:

          Înregistrează on-line cererea de acord pentru finanțare   

          depunerea sau transmiterea prin poştă sau alte servicii de curierat, la Oficiul Teritorial pentru IMM si Cooperatie din raza teritoriala a sediului social al intreprinderii, a Cererii de acord pentru finanţare însoţită de documentele justificative;

Documente solicitate:

a)      Cerere de acord pentru finanţare, conform Formularului nr. 1;

b)      opis cu documentele anexate Cererii de acord pentru finanţare;

c)      certificat constatator, în original

d)     declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform Formularului nr. 2 si 2A;

e)      certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată;

f)       certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, inclusiv pentru punctele de lucru;

g)      situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare, în copie certificata ;

h)      plan de investiţii;

i)        oferta de preţ pentru toate echipamentele din planul de investiţii, respectiv deviz general pe obiective şi devizul obiectului, în cazul realizării de construcţii, în copie;

j)        angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea de locuri de muncă până la finalizarea investiţiei şi menţinerea acestora, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, conform Formularului nr. 3;

În cazul realizării de construcţii, dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia sau alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, dovada faptului că terenul este liber de sarcini şi Certificatul de urbanism, în copie

În cazul achiziţionării activelor, cu excepţia construcţiilor, dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra clădirii în care urmează a se realiza investiţia sau alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea acesteia

k)      în cazul achiziţionării de construcţii, raport de evaluare întocmit de un expert evaluator autorizat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, în copie

l)        împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează Cererea de acord pentru finanţare şi documentaţia aferentă;

m)    actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie certificata.

 

Crearea de locuri de muncă reprezintă creşterea numărului de salariaţi angajaţi direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, în raport cu numărul de locuri de muncă existente la momentul înregistrării Formularului de înscriere online. Întreprinderea face dovada creşterii numărului de salariaţi angajaţi prin Registrul general de evidenţă a salariaţilor întocmit şi transmis la inspectoratul teritorial de muncă, conform Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare.

La elaborarea calendarului trebuie avut în vedere că noile locuri de muncă se creează până cel mai târziu la finalizarea investiţiei, respectiv până la momentul înregistrării de către întreprinderea beneficiară a ultimei Cereri de plată a ajutorului de minimis, în concordanţă cu graficul de implementare a planului de investiţii.

Locurile de muncă existente la data înregistrării Cererii de acord pentru finanţare sunt locurile de muncă ocupate de persoane angajate pe baza unor contracte de munca pe o perioadă nedeterminată cu normă întreagă.

La depunerea Cererii de plata se va face dovada numarului actual de salariati – prin extras REVISAL, precum si, dupa caz, a calitatii de absolvent universitar din promotia anului 2013.

Întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis are obligaţia realizării şi menţinerii numărului de noi locuri de muncă mentionate in Formularul de inscriere online.

Locurile de muncă existente la data depunerii la OTIMMC a Cererii de acord pentru finanţare, precum şi cele create în perioada implementării proiectului de investiţii trebuie menţinute cel puţin 3 ani de la finalizarea investiţiei.

 

La punctaje egale va prevala în ordinea:

1. domeniul de activitate din care face parte codul CAEN pe care se solicita finantarea

2. Numarul locurilor de munca nou create

3. Categoria IMM din care face parte

4. Locatia implementarii proiectului

5. Valoarea profitului obtinut din exploatare la 31.12.2012

6. Valoarea profitului net la 31.12.2012

 

 

 

Categorie IMM

15

Microîntreprindere

15

Întreprindere Mică

10

Întreprindere Mijlocie

5

Sectorul pe care accesează

35

Producție

35

Învățământ, știință, cercetare

30

Servicii, sănătate și asistență socială, culturală și artă

20

Rezultate așteptate după implementarea planului de investiții

OBSERVAȚIE: Se acordă suplimentar 5 puncte pentru un loc de muncă ocupat de absolvent universitar promoția 2013

35

locuri de muncă create = 5

30

locuri de muncă create = 4

25

locuri de muncă create = 3

20

locuri de muncă create = 2

15

locuri de muncă create = 1

10

Locația implementării proiectului

15

Implementarea proiectului în mediul rural

15

Implementarea proiectului în zonă defavorizată

10

Implementarea proiectului în mediu urban

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grila Punctaj

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *