sâmbătă, septembrie 21, 2019
Acasă > Eveniment > Vezi aici motivele pentru care s-a inceput urmarirea penala impotriva lui Calapod in cazul gropii de deseuri

Vezi aici motivele pentru care s-a inceput urmarirea penala impotriva lui Calapod in cazul gropii de deseuri

Gazeta de Năvodari vă prezintă integral rechizitoriul care a stat la baza începerii urmăririi penale a fostului primar Tudorel Calapod, precum şi împotriva a trei funcţionari. Iată:

Procuror ………..de la Parchetul de pe lângã Tribunalul Constanţa : – analizând actele premergãtoare efectuate în cauza cu nr. de mai sus, reţinute ca mijloc de probã în temeiul art.224/3 c.pr.pen, precum şi probele administrate ulterior începerii urmãririi penale  « in rem » :

CONSTAT URMẲTOARELE:

1) La data de 09.06.2004, la Primãria Oraşului Nãvodari,  a fost înregistratã cererea depusã de petenta SC Ecological Center SA Nãvodari, în sensul solicitãrii de a se emite un certificat de urbanism,  aferent unei suprafeţe de 40.000 m.p. teren,  situat în Nãvodari, str. Principalã nr. 1, în scopul realizãrii unui « centru de gospodãrire deşeuri industriale », fiind anexate la cererea depusã înscrisuri, mai precis un memoriu de prezentare şi o « parte desenatã ».

La data de 10.08.2004, a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 715/2004, sub semnãtura numiţilor Dobre Ion-« primar » al oraşului, Buzea Diana (actualmente Pãtru)-secretarul primãriei şi Mitran Dumitru – arhitect şef.

Se observã « pro primo », faptul cã,  la data emiterii actului menţionat, la Primãria Oraşului Nãvodari funcţia de primar o îndeplinea numitul Calapod Tudorel, acesta fiind ales şi confirmat în funcţie  încã de la data de 27.06.2004.

Dealtfel, originalul acestui act oficial a dispãrut din evidenţele  de la Primãria Oraşului Nãvodari, fiind gãsit cu ocazia unei percheziţii domiciliare la sediul SC Ecological Center SA Nãvodari, de unde a fost ridicat de procuror.

Conform art. 29 din legea 350/2001, certificatul de urbanism de elibereazã la cererea oricãrui solicitant, care poate fi interesat de  cunoaşterea datelor şi a reglementãrilor cãruia îi este supus respectivul imobil.

In disp. art.31 din lege, se stipuleaza ce elemente trebuie sã cuprindã actul menţionat, în special regimul juridic, regimul economic şi tehnic al acestuia, iar în art. 34,  se stipuleazã cã emiterea certificatelor de urbanism incomplete , cu date eronate sau nerespectarea prevederilor din documentaţia de urbanism atrage rãspunderea juridicã.

Analizând  din aceastã perspectivã acest act oficial, chiar şi în situaţia relatatã, legatã de semnarea sa de cãtre un non primar, se constatã încãlcarea legii, în sensul cã acest prim certificat are date incomplete, respectiv :

-nu este consemnat procentul de ocupare al terenului (POT)

-nu este consemnat Coeficientul de utilizare al terenului existent (CUT)

-se consemneaza în mod nereal cã terenul ar fi proprietatea petentei, în condiţiile în care în Cartea Funciarã , acesta este întabulat altei entitãţi juridice, respectiv SC Marway Fertilchim SA Nãvodari.

Este real cã la data de 20.12.2005, între SC Ecological Center SA Nãvodari şi SC Marway Fertilchim SA Nãvodari a fost încheiat « Protocolul » prin care se constituie în favoarea celei dintâi un drept de folosinţã  asupra unei suprafeţe de 30.000 mp,  fãrã termen de valabilitate, actul având practic valoarea unui înscris sub semnãturã privatã fãrã datã certã.

Ori, conform legii române, acest act nu valoreazã  titlu de proprietate,  fiind de observat şi cã este certã diferenţa între suprafaţa menţionatã în « Protocol » şi cea din cererea de eliberarea certificatului de urbanism, adicã între 30 şi 40 hectare.

Totodatã, în cadrul « planşei cu vecinãtãţile » anexatã cererii petentei,  se consemneazã  date false legate de vecinãtãţile reale ale amplasamentului, care este în realitate,  situat la mai puţin de 1000 metri de locuinţele unor cetãţeni ai Oraşului Nãvodari, (fapt constatat cu ocazia mãsurãtorilor efectuate în cadrul prezentei anchete penale şi care va fi luat în calcul ca atare la aprecierea  mãsurii procesuale aferente prezentei rezoluţii ) .

In cadrul Oraşului Nãvodari,  nu existã un Plan Urbanistic General (PUG), situaţie în care era necesarã inserarea în Certificatul de Urbanism 715/2004 a cerinţei unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), cf. art. 47 alin 2 lit c şi alin 3 lit b  din legea 350/2001, în forma în vigoare la acea datã.

-nu este consemnatã necesitatea respectãrii disp. OG 29/1997- Codul Aerian al României , respectiv cerinţa necesitãţii de a se obţine avizul conform de la Autoritatea Aeronauticã Civilã, în condiţiile în care amplasamentul preconizat al obiectivului menţionat este inclus în regiunile de control ale Aeroportului Internaţional Mihail Kogãlniceanu.

La data de 24.02.2005, se emite de cãtre Consiliul Local Nãvodari HCL 37/2005, care interzicea amplasarea depozitului de deşeuri toxice pe raza administrativã a oraşului, situaţie în care , prin adresa cu nr. 10690/16.08.2005, semnatã de Calapod Tudorel  şi Mitran Dumitru,  chiar cu aceastã motivaţie,  se respinge cererea de prelungire a valabilitãţii Certificatul de Urbanism 715/2004 formulatã de petenta SC Ecological Center SA Nãvodari.

Importanţa acestei chestiuni, este datã de dovedirea faptului cã cei doi semnatari al acestei adrese erau pe deplin conştienţi de existenţa actului menţionat , invalid de plano în urma semnãrii sale de non-primarul Dobre Ion, dar şi al înţelegerii depline a voinţei comunitãţii, care se opunea acţiunii SC Ecological Center SA Nãvodari.

2)  La data de 14.10.2005, petenta SC Ecological Center SA Nãvodari insistã în demersul sãu, şi depune din nou,  la  Primãria Oraşului Nãvodari cererea 14074/2005, în care cere un nou Cerrtificat de urbanism, în vederea realizãrii obiectivului Centru de Gospodãrire Deşeuri Industriale – Netoxice şi Nepericuloase”, obiectiv care se dorea a fi edificat pe o suprafaţã de 15,4 ha.

La data de 14.12.2005, sub nr. 719, cu semnãtura numiţilor Calapod Tudorel, Mitran Dumitru, şi Buzea Diana , în calitãţile sus-menţionate,  se emite pe cale de consecinţã un al doilea certificat de urbanism,  în care însã,  nu se cere :

-avizul conform de la Autoritatea Aeronauticã Civilã

-nu este consemnat procentul de ocupare al terenului (POT)

-nu este consemnat Coeficientul de utilizare al terenului existent (CUT)

-fişele tehnice necesare emiterii Acordului Unic

-necesitatea întocmirii unui PUZ, aşa cum obliga legea şi a fost explicitat mai sus

Durata acestui Certificatul de Urbanism este deasemeni de un an de zile , situaţie în care a expirat la 14.12.2006, interval în care , pe cale separatã, s-au produs anumite « evenimente », aşa cum se va fi explicat în cele de urmeazã.

Succint analizând  situaţia în acest moment,  este de observat faptul cã SC Ecological Center SA Nãvodari, pe baza actelor analizate mai sus, promovase demersurile de obţinere a Acordului de Mediu, care însã nu îi fuseserã acceptate de cãtre Agenţia Regionalã de Protecţie Galaţi, situaţie în care petenta a obţinut « ajutorul » Agenţiei Naţionale de Mediu, care a preluat dosarul spre soluţionare ,  în custodia sa juridicã.

Prin legea 289/2006 a fost completatã legea 350/2001, situaţie în care se stipuleazã cã este obligatorie (art. 57 lit b din forma modificatã) consultarea prealabilã a populaţiei,   referitor la documentele de urbanism de urmeazã a fi sau au fost déjà aprobate.

Mai mult, în art. 63 din legea chiar se face referirea la responsabilizarea juridicã în caz de nerespectare a prevederilor legii , fapt important la rândul sãu în analiza privind  succesiunea evenimentelor ce au urmat.

In art. 64 din legea nou apãrutã, se stipuleazã şi faptul cã “documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate fãrã avizele prevãzute de reglementãrile în vigoare sunt nule ».

Mai mult, în afarã de dispoziţiile din Codul Aerian al României, cadrul legislativ este completat şi de apariţia în plus şi a Ordinului MTCT 1185/2006, care întãreşte obligativitatea  avizului conform al Autoritãţii Aeronautice Civile.

3) La data de 10.12.2007, petenta SC Ecological Center SA Nãvodari,  a depus pentru a treia oarã la Primãria Oraşului Nãvodari  – cererea 2252/2007 –  prin care cere de aceastã datã un Certificat de Urbanism, în referire la obiectivul « Centru de Gspodãrire Deşeuri Industriale ».

Din analiza cererii înseşi, se observã faptul cã SC Ecological Center SA Nãvodari este în deplinã cunoştinţã de cauzã de dispoziţiile din HCL 37/2005, întrucât se referã la intenţia de a amplasa un Depozit de Deşeuri Nepericuloase pe batalul care însã nu le aparţine lor ci alte entitãţi juridice, respectiv SC Marway Fertilchim SA Nãvodari.

Se observã deasemeni neanexarea la cereri a documentaţiei tehnice necesare, în aceiaşi manierã cum a fost analizat anterior, procedeul fiind acelaşi.

Extrem de rapid de aceastã datã, se emite Certificatul de Urbanism cu nr. 718/20.12.2007, sub semnãtura numiţilor Calapod Tudorel –  primar, Mitran Dumitru –  arhitect şef şi Pãtru Diana ( fostã Buzea) – secretarul oraşului.

Analiza acestui al treilea act denotã din nou eliberarea sa cu lipsurile incriminate de art.31-34 din legea 350/2001, respectiv:

-avizul conform de la Autoritatea Aeronauticã Civilã

-nu este consemnat procentul de ocupare al terenului (POT)

-nu este consemnat Coeficientul de utilizare al terenului existent (CUT)

-fişele tehnice necesare emiterii Acordului Unic

-necesitatea întocmirii unui PUZ, aşa cum obliga legea şi a fost explicitat mai sus

Pe aceastã bazã, petenta SC Ecological Center SA Nãvodari obţine de la Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului Acordul 3/15.08.2008, referitor la realizarea unei investiţii denumite « Centru de Gospodãrire Deşeuri Industriale »,

amplasarea vizatã fiind însã în realitate în cadrul altor parametri de mãsurãtoare, raportat la cei  trecuţi în rubricaţie aferentã.

La aceastã datã, apar exact dimensiunile obiectivului vizat, care sunt realmente impresionante, însã total în contradicţie cu voinţa comunitãţii locale şi urmare directã a încãlcãrilor legale  comise de reprezentanţilor autoritãţii  administrative de la Primãria Oraşului Nãvodari.

In concret, se dã acordul pentru depunerea a 600 tone deşeuri pe zi, care ar fi urmat sã se depoziteze pe o înãlţime la cota + 95 metri, eludându-se  astfel şi voinţa comunitãţii locale şi dispoziţiile Consiliului Local Nãvodari .

Pentru a se evita interdicţia din HCL 37/2005, în rubrica privind scopul investiţiei din Acordul de Mediu,  se trece acela de :

-inertizare a deşeurilor peiculoase în vederea transformãrii lor în nepericuloase

-depozitare  controlate a deşeurilor inertizate şi a celor nepericuloase.

Se observã eludarea în plus şi a  unui aspect de logicã şi anume cã , pentru a se transforma deşeurile periculoase în inerte, ele trebuie aduse la aşa numitul Centru de Gospodãrire Deşeuri Industriale , moment din care se încalcã fãrã dubiu HCL 37/2005, care nu prevede cã ar permite depozitarea temporarã a acestor deşeuri ci este o interdicţie totalã.

Ca şi tipuri de deşeuri faţã de care ANPM şi-a dat acordul, sunt trecute cam tot ce se poate constitui în asemenea gunoaie, anexele Acordului menţionat fiind edificatoare.

In aceastã manierã, ar fi  primite spre depozitare la raza oraşului Nãvodari,  mult  sub  limita de 1000 metri de la prima casã locuitã deşeuri cancerigene, toxice, otrãvitoare şi de alte asemenea categorii, în catalogarea datã de OUG 78/2000  şi cu încãlcarea în aceastã manierã a HG 349/2005.

Acordul de mediu este trimis la Primãria Oraşului Nãvodari şi  luat la cunoştinţã direct  de funcţionarii   Mitran Dumitru şi Pãtru Diana ( fostã Buzea) , care nu l-au adus la cunoştinţa primarului aşa cum trebuia.

Este extrem de important a se observa faptul cã, pe întreg parcursul procedurii de emitere al acestuia, structurile ANPM nu au luat la cunoştinţã de HCL 37/2005.

(In acest sens, este adresa ANPM 771/24.03.2011 precum şi cea  cu nr. 817/29.03.2011).

Mai trebuie relevatã şi activitatea defectuoasã a funcţionarului public Radu Maria, care, fiind desemnatã sã reprezinte Primãria Nãvodari în cadrul şedinţelor de analizã tehnicã vizând emiterea acordului de mediu, a ascuns cu intenţie ilicitã evident existenţa HCL 37/2002 a CL Nãvodari.

Aceasta nu a fãcut niciodatã cunoscutã existenţa acestei hotãrâri reporezentanţilor ANMP, fapt pentru care la emiterea acordului de mediu 3/2008 , nu s-a ţinut cont de aces tact normativ legal.

Se observã poziţia clarã a ANPM, în sensul cã, dacã ar fi cunoscut situaţia menţionatã, acordul de mediu 3/2008 ar fi avut alt conţinut sau nu ar fi fost emis deloc.

Reaua credinţã a acesteia este datã de faptul cã, deşi a fost una dintre iniţiatoarele hotãrâri menţionate şi îi ştia perfect raţiunea, nu a adus la cunoştinţã celorlalţi membri din structura CAT situaţia realã a limitelor menţionate  în HCL 37/2005, , fapt ce a adãugat la rezultatul avantajãrii petentei SC Ecological Center SA, în sensul ce se va fi descris în continuare.

Revenind la ideea anterioarã între timp, în anul 2008, este momentul în care încep sã prindã contur efectele actelor defectuoase ale celor trei funcţionari publici.

Calapod Tudorel îşi  pierduse mandatul de primar în favoarea numitului Matei Nicolae, care, aşa cum am expus,  nu a luat la cunoştinţã de existenţa acordului menţionat, situaţie în care nu a putut exercita cãile legale de contestare.

In data de 09.12.2008,  se depune  la Primãria Oraşului Nãvodari cererea de emitere a autorizaţiei de construire a  acestui Centru de Gospodãrire Deşeuri Industriale  din partea SC Ecological Center SA Nãvodari, rezoluţionat de primarul Matei Nicolae,  în sensul ca Biroul de Urbanism sã rãspundã în scris referitor la interdicţia de amplasare a depozitului în cauzã.

Anexat acestei cereri este şi Acordul de Mediu, însã Mitran Dumitru ascunde acest fapt primarului în funcţie, pe care încearcã sã-l determine sã semneze autorizaţia în cauzã.

Dispoziţia  de comunicare a refuzului expus, deşi obligatorie, este    îndeplinitã de aparatul aferent, în sensul comunicãrii refuzului , cu consecinţa promovãrii unor acţiuni în instanţã şi al ignorãrii de cãtre Matei Nicolae a apariţiei actului emis de ANPM.

Situaţia duce la  câştigarea  acţiunii din justiţie de cãtre petentã, astfel cã prin s.civ. 759/12.08.2009 a Tribunalului Constanţa, menţinutã de Curtea de Apel Constanţa, este obligat primarul din Nãvodari sã emite autorizaţia cerutã de SC Ecological Center SA Nãvodari, abia în timpul acestor litigii,  aflându-se de existenţa şi componenţa sus-amintitului Acord de Mediu .

Fãrã a se intra în vreun fel în analiza unor sentinţe judecãtoreşti definitive, este de observat cã acestea se bazeazã pe înscrisuri şi documente asupra legalitãţii cãrora nu avea cum sã se pronunţe, pentru cã depãşeau limitele investirii,  fiind astfel obligat judecãtorul sã le primeascã ca atare în condiţiile în care,  din cauzele expuse, nu au fost contestate de cei îndrituiţi.

Intreaga procedurã  cu efectul vãtãmãrii intereselor comunitãţii, a putut fi realizatã ca urmare directã a exercitãrii defectuoase a atribuţiunilor de serviciu ale primarului Calapod Tudorel, arhitectului sef Mitran Dumitru şi secretarului oraşului Pãtru Diana ( fostã Buzea) ,  precum şi ale numitei Radu Maria, funcţionar la Primãria Nãvoari-Compartimentul ADP, acte guvernate de rea-credinţã, persoane  referitor la care sunt date care sã justifice presupunerea rezonabilã cã au fãcut aceasta în interesul asigurãrii unui avantaj cãtre SC Ecological Center SA Nãvodari.

Cel mai important este faptul cã,  în toate cele trei cazuri de eliberare a fiecãrui Certificat de Urbanism în parte, s-a ocolit prin modalitatea analizatã sesizarea Consiliului Local Nãvodari, activitatea având un evident caracter ocult, nepublic .

Aceastã instituţie, adicã Consiliul Local,  are, cf. legii 350/2001, competenţa exclusivã de a aproba PUZ-urile, documentaţie în care ar fi apãrut dimensiunile obiectivului solicitat de SC Ecological Center SA Nãvodari.

Ori, din moment ce se emisese HCL 37/2005 pe de o parte, neadus la cunoştinţã ANPM,  iar cu ocazia discuţiilor din sedinţa din iulie 05.07 2007, aleşii locali precizaserã  clar cã se opun dorinţei firmei menţionate, de care a luat direct şi neechivoc la cunoştinţã  primarul şi membrii aparatului sãu, prezenţi la aceste dezbateri,  a se fi adus în  faţa Consiliului Local un astfel de PUZ, însemna respingere sigurã , finalitate care a fost evitatã prin neinserarea condiţiilor de legalitate ale fiecãrui certificat de urbanism în parte, sus-analizat.

Astfel, numitul Calapod Tudorel nu are cum sã se apere precum cã nu era pe deplin la cunoştinţã de voinţa comunitãţii şi a organului deliberativ – Consiliul Local, dupã cum nu au cum sã nege aceiaşi situaţie cei doi funcţionari-membri ai aparatului primarului şi cosemnatari ai actelor ilegale menţionate mai sus.

In şedinţa menţionatã, a prezentat situaţia în sensul cã a lua la cunoştinţã cã existã diferenţã între  actele administrative şi documentaţia depusã, situaţie în care SC Ecological Center SA Nãvodari nu poate obţine acordul de mediu şi de aceea are nevoie de un nou, alt certificat  de urbanism, care sã schimbe menţiunile din Depozit de Deşeuri Netoxice şi Nepericuloase (cum este emise al doilea Certificat de Urbanism în 2005) în Centru de Gaspodãrire Deşeuri Industriale.

In situaţia datã,  Calapod Tudorel a primit mandat expres de a nu elibera un astfel de act precum cel cerut de SC Ecological Center SA Nãvodari, adicã exact ce a fãcut 4 luni mai târziu, emiţând Certificatul de Urbanism 718/20.12.2007, urmat de obţinerea Acordului de Mediu şi de sentinţele judecãtoreşti astfel dispuse de instanţe.

Efectul « tip domino » al acestor nelegalitãţi, în special nesolicitarea PUZ-ului şi a celorlalte avize şi autorizaţii legal obligatorii-sus precizate,  l-a constituit tulburarea însemnatã a bunului mers al unei instituţii publice, dar şi o vãtãmare de necontestat a intereselor unei întregi comunitãţi de câteva zeci de mii de oameni, în schimul avantajãrii evidente a  unei societãţi private.

Cã este aşa, este exprimat de rezultatul referendumului local din mai 2010, în care , în mod cvasi – unanim  populaţia din Nãvodari (99,3%) a arãtat cã respinge dorinţa SC Ecological Center SA Nãvodari, finalitate care însã este iminentã drept efect subsecvent al ilegalitãţilor sus-analizate.

Mai mult, cât timp SC Ecological Center SA Nãvodari nu este nici mãcar proprietarul terenului în cauzã, se vãdeşte iminenţa şi a promovãrii unor acţiuni în justiţie împotriva Oraşului de cãtre SC Marway Fertilchim SA Nãvodari, la un moment neprecizabil , însã perfect posibil cât timp dreptul de proprietate este vãdit vãtãmat de amplasarea unui depozit de asemenea anvergurã de un terţ pe terenul în cauzã.

In fine, în situaţia în care nici unul dintre cele trei certificate de urbanism nu este corect emis, a fost eludatã în interesul şi avantajul SC Ecological Center SA legea, în concret HG 1076/2004, în sensul cã a fost astfel realizat interesul acestei societãţi comerciale ,  prin urmarea unei cãi simplificate de obţinere a acordului de mediu,  fapt care nu s-ar fi realizat  în asemenea manierã, dacã se respecta de cãtre funcţionarii publici vizaţi legea în integralitatea sa, dupã cum s-a descris mai sus.

Consider cã sunt date care sã justifice presupunerea rezonabilã cã  fostul primar Calapod Tudorel, arhitectul şef Mitran Dumitru şi secretara Pãtru Diana ( fostã Buzea), precum şi funcţionarul Radu Maria de la ADP,   funcţionari publici în sensul definit de legea penalã –  art. 147 c.penal, au sãvârşit, prin exercitarea defectuoasã a atribuţiunilor de serviciu,  infracţiunea de abuz în serviciu în forma art. 13/2 din legea 78/2000, aşa cum a fost modificatã prin legea 521/2004, în formã continuatã, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale fapt pentru care vor fi puşi sub învinuire.

Drept pentru care, în temeiul art.228/1/1 c.pr.pen :

DISPUN

Începerea urmãririi penale împotriva învinuiţilor:

Calapod Tudorel – fiul lui Mircea şi Constantina,

Mitran Dumitru – fiul lui Gheorghe şi Mita,

Pãtru Diana (fostã Buzea), fiica lui Nicu şi Eleonora,

Radu Maria , fiica lui Ilie şi Ioana,

toţi pentru comiterea în maniera expusã, în perioada 10.08.2004 – 2008, a infracţiunii de abuz în serviciu,  în forma art. 13/2 din legea 78/2000, cu aplic art. 41 alin 2 c.penal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *